Drupal主题排行榜

# 名称 下载量 安装量 6.x 7.x 8.x 安装率 官方主页
1 litejazz 31,462 1,126 554 541 31 3.6% litejazz
2 Gordon 15,226 957 122 808 27 6.3% gordon
3 Beale Street 4,223 408 385 23 9.7% bealestreet
4 NewsFlash 35,344 2,024 1,152 853 19 5.7% newsflash
5 Tapestry 9,926 514 153 356 5 5.2% tapestry
6 OM 2 HTML5 19,996 955 164 787 4 4.8% om
7 FontFolio 6,583 793 791 2 12.0% fontfolio
8 Boldy 12,721 761 138 623 6.0% boldy
9 Fubik 27,659 361 361 1.3% fubik
10 Premium Responsive 23,587 4,219 4,219 17.9% responsive